برنامه خود را با الگو گرفتن از برنامه های دیگر، زیبا کنید.